Amer Hlehel

  • Drame 2022

    Mediterranean Fever (2022)

    Godina: 2022 (decembar) Žanr: Drama Režija: Maha Haj Glavne uloge: Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid, Samir Elias, Cynthia Saleem,…