Hu­rem i Rus­tem-pa­ša u BiH

huremGlum­ci Mer­jem Uzer­li i Ozan Gu­ven, pu­bli­ci naj­po­zna­ti­ji po ulo­ga­ma Hu­rem i Rus­tem-pa­še u se­ri­ji “Su­lej­man Ve­ličan­stve­ni”, do­la­ze za de­se­tak da­na u dvo­dne­vnu po­sje­tu BiH. Oni će bo­ra­viti u Sa­ra­je­vu i Ze­ni­ci 7. i 8. de­cem­bra.

U sri­je­du bi već trebali biti u Sa­ra­je­vu, eki­pa će da bude gost na otva­ra­nju Se­dmi­ce tur­skog fil­ma, a u Ze­ni­ci će u čet­vrtak će biti na pre­mi­je­ri fil­ma “Ra­na mo­je maj­ke”, u ko­jem igra­ju ovo dvo­je tur­skih glu­ma­ca.

U Sa­ra­je­vo i Ze­ni­cu do­la­ze Fi­rat Sez­gin, pro­du­cent ovog fil­ma, i re­di­telj Ozan Aktan, a od glu­ma­ca Mer­jem i Oza­na, i “Sa­lih”, ko­jeg u fil­mu glu­mi Bo­ra Akas.

Glumci su poželje­li da po­sje­ti i je­dnu us­ta­no­vu za dje­cu bez ro­di­telj­a, pa će tako u po­po­dne­vnim sa­ti­ma bi­ti gos­ti “Dom-po­ro­di­ce” u Zenici.